Thursday, January 16, 2014

WWWeeee lllllooooovvvveee Eeeelllllddddeeerrrr BBBooooooosssss!!

We heard from our missionary! When he first arrived in England he had some comical keyboard issues, and this what we got from him on the 9th. :)

HHeeyy!!    FFoorr  ssoommee  rreeaassoonn  tthhiiss  kkeeyybbooaarrdd  ddooeess  ddoouubbllee  lleetttteerrss.  ssoooooooooo  ssoorryy  aabboouutt  tthhaatt...    II  hhooppee  aallll  iiss  wweellll  tthheerree!!  II  mmiissss  yyoouu  gguuyyss  ssoo  mmuucchh!!    TThhee  fflliigghhtt  ffrroomm  ttuuccssoonn  ttoo  cchhiiccaaggoo  wwaass  ttoorrttuurree!!    II  ssoommeeoonnee  ggoott  ssttuucckk  rriigghhtt  nneexx  ttoo  aa  ccrryyiinngg  bbaabbyy.    TThhee  fflliigghhtt  ttoo  EEnnggllaanndd  wwaass  ddeellaayyeedd  aanndd  tthhee  fflliigghhtt  iisseellff  ffeell  lliikkee  aa  lliiffeettiimmee.    II  rreeaallllyy  lliikkee  aallll  ooff  tthhee  EEllddeerrss  aanndd  SSiisstteerrss  hhaatt  II  hhaavvee  eennccoouunntteerreedd.    TThheeyy  hhaavvee  ggiivveenn  mmee  tthhiiss  ttiimmee  ttoo  eemmaaiill  yyoouu  gguuyyss  aanndd  lleett  yyoouu  kknnooww  tthhaatt  ii  aarrrriivveedd  ssaaffeellyy.    IItt  iiss  ssoo  bbeeaauuttiiffuull  hheerree  aanndd  II  sswweeaarr  tthhaatt  tthheerree  aarree  sshheeeepp  oonn  eevveerryyootthheerr  ffiieelldd.   OOhh  aanndd  iitt  wwaass  rraaiinniinngg  aa  wweeeeeeeeee  bbiitt  oonn  tthhee  wwaayy  ttoo  tthhee  MMTTCC.    KKeeeepp  mmee  uuppddaatteedd  oonn  eevveerryytthhiinngg  tthhaatt  hhaappppeennss!!    II  lloovvee  aanndd  mmiissss  yyoouu!!
--EEllddeerr  BBooss   

No comments:

Post a Comment